• slidebg1
    Счетоводни услуги в Пловдив


    кантора НИКОЛОВ

    Сетоводна кантора НИКОЛОВ 0898 211 272

Услуги


УСЛУГИ


СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни
стандарти.

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране, свързано с бъдещото развитие на дейността на клиента.

РЕГИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗДДС
Подготовка на необходимите документи и регистрация на клиента по Закона за данък върху добавената стойност.
Ежемесечно изготвяне и подаване по електронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху
добавената стойност.

ТРУД И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри.
Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителте на клиента.

СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на съответните платежни документи и подаване на декларации за данни на
осигурените лица в Националния осигурителен институт по електронен път.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период.
Изготвяне на Годишен финансов отчет на клиента: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал и всички
Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Изготвяне на данъчни декларации съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане доходите на физическите лица.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Новини

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Наши клиенти

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Промоции

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Контакти